Skip to main content

Tööalane rehabilitatsioon

Argument MTÜ tööalase rehabilitatsiooni sihtrühm:
Ootame meie teenusele eelkõige inimesi 16+ ja inimesi, kes on oma elus teelahkmel, nagu:


 • raske, sügava või püsiva psühhilise erivajadustega inimesed;
 • kajrääri muutus, pereelu muutused, erinevad sõltuvused, nagu sõltuvus tööst jt ainetest;
 • elukriisid (lein, tõrjutus, alaväärsus, perekondlikud probleemid, üksikvanem ) toimetulekul;
 • onkoloogilised diagnoosid ja taastumine;
 • töötus, sh pikaajaline töötus;
 • elukoha ja keskkonna vahetus ning sisseelamine, sh pagulus;
 • ülekaal, diabeet;
 • vanglast vabanenud;
 • Covid läbipõdenu psühholoogiline ja füüsiline taastumine;
 • vajadusel nõustame, kuidas oma haiguse või puudega igapäevaselt toime tulla, kuidas õpingutesse või tööellu sisse elada, soovi korral nõustame tööandjat, kuidas isiku tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Töötukassa hindab tööalase rehabilitatsiooni vajadust ja suunab teenusele vähenenud töövõimega inimesed vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga, kes on töötud, töötavad või õpivad. Teenus on klientidele tasuta.

Meie meeskond:

 • Kogemustega psühholoogid – nõustajad (eesti, vene ja inglise keeles), sekkumisel kasutatakse kognitiivseid meetodeid (analüüs), aktiiv- ja loovmeetodid, kogemuslikud meetodid (rolliharjutused, -treeningud, suhtlemistreeningud)
 • Arst, sotsiaaltöötaja, logopeed
 • Koolitatud kogemusnõustajad (eesti, vene ja inglise keeles)
 • Füsio- ja tegevusterapeut
 • Töö administreerimiseks kasutame: reha.ee keskkonda

Meie tugevus-eripära:

 • Lähenemine on kliendikeskne
 • Töötame meeskonnana kliendi heaolu nimel
 • Võimalusel kaasame kliendi lähivõrgustiku
 • Töötame-nõustame vajadusel ka nädalavahetusel
 • Nõustame ka kaugnõustamise teel: videonõustamine, telefoni teel
 • Oleme valmis osutama teenuseid mobiilselt, sh inimese eluruumis

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

 • töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
 • lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit.

Kasulikud lingid:
Tööalane rehabilitatsioon leiate siin.


TÖÖALASE REHABILITATSIOONI HINNAKIRI

Jkn Teenuse nimetus Hind €/tn
1 Arsti individuaalteenus (sh psühhiaatri teenus) 60
2 Psühholoog nõustamine 50
3 Psühholoogi grupinõustamine 20
4 Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 45
5 Sotsiaaltöötaja grupiteenus 20
6 Füsioterapeudi individuaalteenus 50
7 Füsioterapeudi grupiteenus 20
8 Logopeed individuaalteenus 50
9 Logopeed grupiteenus 20
10 Kogemusnõustaja individuaalteenus 45
11 Kogemusnõustaja grupiteenus 20
12 Tegevusterapeut individuaalteenus 50
13 Tegevusterapeut grupiteenus 20
14 Loovterapeudi individuaalteenus 50
15 Loovterapeudi grupiteenus 20
16 Eripedagoogi individuaalteenus 50
17 Eripedagoogi grupiteenus 20
18 Õe individuaalteenus 50
19 Õe grupiteenus 20

 

Spetsialistide lühikirjeldus

Psühholoog

Arvamus või hoiak, mille kohaselt käivad psühholoogi juures vaid nõrgad inimesed, on vale. Psühholoogi juures käivad targad inimesed, kes teavad, et nad vajavad toetust, näevad et nende probleemide juures oleks nõuandest abi ning hoolivad enda tervisest ja heaolust.
Meil pakuvad psühholoogilist nõustamist spetsialistid, kes on psühholoogiaalase kõrghariduse ja väga mitmekülgse täiendväljaõppega. Kogemuste pagas erinevatest valdkondadest, kus varem tööd on tehtud on lai ja annab võimaluse pakkuda tuge väga erinevate murede korral.
Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine ja nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ning suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel. Isiku nõustamine.

Arst/psühhiaater

Psühhiaater aitab paremini aru saada psüühilistest haigustest ja saab arstina jagada teadmisi, kuidas sellega tegeleda. Lisaks on meeskonnaliikmete konsultant, et kõigil oleks hea pilt sellest, kuidas kõige paremini sinu vajadustega arvestada. Sh teostab isiku terviseolukorra hindamise ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast). Võrgustikuliikmete nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel (arst konsulteerib isikut ja tema võrgustikuliikmeid isiku terviseolukorrast rehabilitatsiooniprotsessi vältel, sh tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja mõjust terviseolukorrale). Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist.

Sotsiaaltöötaja

Nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada/soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevus- ja osalusvõimet. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete (tööandjad, haridustöötajad, Töötukassa juhtumikorraldajad) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Logopeed

Kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine. Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine või taastamine. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel. Nõustamine neelamishäirega kaasnevate probleemide korral.

Õde

Tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast). Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda täiendavatele uuringutele saatmist, raviprotseduuride tegemist ega retsepti väljastamist.

Tegevusterapeut

Igapäevaelus vajalike oskuste õpetamine, täiendamine ja säilitamine isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum). Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine keskkonnakohanduste tegemisel.

Füsioterapeut

Isiku motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum) hindamine ning tegevuskeskkonna kohanduste soovitamine (võimaluse korral elluviimine). Individuaalsete liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavate, taastavate, soodustavate ja/või säilitavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja rakendamine (ei sisalda passiivseid tegevusi) ning tegevuse tulemuslikkuse hindamine koostöös isikuga. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine, sealhulgas ergonoomilise abistamise võtete õpetamine lähivõrgustiku liikmetele isiku abistamiseks tema tegevuskeskkonnas.

Kogemusnõustaja

Kogemusnõustamine on Eestis uus, kuid mujal maailmas küllaltki levinud teenus. Sisuliselt on seda tehtud juba aegade algusest saati – igas kogukonnas on leidunud liikmeid, kes oma kogemusi julgustaval moel teistega jagada oskavad ning seeläbi oma elus aset leidnud õppetunde realiseerida saavad.
Meie kogemusnõustajad on lisaks oma väärtuslikele elukogemustele läbinud ka pika ja põhjaliku väljaõppe meie ühingus, mille käigus on omandatud nõustamisoskused ja läbi töötatud oma isiklik lugu, võimaldades seda teiste aitamiseks parimal viisil kasutada.
Kogemusnõustamine võib olla nii lühike, ühe-kahe kohtumisega piirduv ettevõtmine kui ka pikem protsess, milles on oma osa ka kliendi kogemuse jagamisel. Paljud inimesed on leidnud, et kogemusnõustaja juurde tulek on vabastanud hulga kogunenud pingeid, kuna on võimalik end tühjaks rääkida ja kuulamas on inimene, kellel endal sama kogemus juba olemas.
Kogemusnõustajatena on meie taastumise toetamise meeskonnas mitmeid inimesi, kes on olnud depressioonis, kannatanud ärevushoogude ja paanikahäire all või kogenud muid elulisi kriise ning tänaseks on nad läbinud väljaõppe ja valmis oma kogemuste pinnalt teisi, kellel sama teekond jalge all, abistama ja toetama.

Loovterapeut

Ühte loovteraapia protsessi mahub vestlusi, vaikimist ja loovtööd. See võib olla üks töö, mida inimene teeb 10 seansi jooksul või 30 tööd, mida inimene teeb ühel seansil.
Kohtume tihti inimestega kes kardavad eneseväljendamist kunsti vahendusel, sest neile on kunagi koolis öeldud, et nad ei oska joonistada. Ületades hirmu saada negatiivne hinnang alustavad nad loovtöödega ja läbi selle avastavad ennast, leiavad vastuseid küsimustele, leiavad oma töödest ja iseendast midagi täiesti uut. Loovteraapias pole oskus joonistada vajalik, see kujuneb protsessis.
Loovtööl ja kunstil on loovteraapias oluline koht terapeudi ja inimese vahel. Teraapia protsessi mõjutab nii töö loomise protsess, kui selle vaatamine ja lahti mõtestamine. Vahel ei ole vaja teraapias muud, kui lasta inimesel minna loomise protsessi, vahel on eesmärgini jõudmine keerulisem. Igal juhul on teekonnal parema enesetundeni kaasas terapeut.