Skip to main content

MTÜ Argument Põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu nimi on ARGUMENT MTÜ (edaspidi ühing).

1.2 Ühing on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikkuse huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.3 Ühingu asukoht on Eesti Vabariik.

1.4 Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

II MITTETULUNDUSÜHINGU EESMÄRGID

2.1 Ühingu tegevuse eesmärgiks on inimeste arengut ja toimetulekut soodustavate teenuste ja nõustamise pakkumine, tervisliku eluviisi tagamine ja heaolule kaasaaitamine kõigi jaoks igas eas mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

2.1 1 Rehabilitatsiooniteenuse osutamine;

2.1.2 Tugigruppide loomine erinevatele sihtrühmadele;

2.1.3 Nõustamine, koolitused jm inimeste arengut soodustavad tegevused;

2.1.4 Supervisiooniteenuse osutamine;

2.1.5 Täiendkoolituste ja kvalifikatsiooni tõstmise korraldamine;

2.1.6 Erinevatele sihtrühmadele ennetus ja teavitustöö tegemine ning teenuste pakkumine.

2.2 Eesmärgi saavutamise vahenditeks on:

2.2.1 Rehabilitatsiooni teenuste, koolituste, teabepäevade, seminaride, praktikumide organiseerimine ja läbiviimine;

2.2.2 Erinevate valdkondade spetsialistide ja organisatsioonide koolitamine, superviseerimine, nõustamine;

2.2.3 Samasihiliste organisatsioonide, ühingute, liitude ja seltside koostöö nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil;

2.2.4 Arendusprojektide algatamine ja elluviimine.

III ÜHINGU LIIKMEKS ASTUMISE JA ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga täiskasvanud isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab ühingu juhatusele kirjaliku avalduse.

3.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.

3.3 Ühingu väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

3.4 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul ja ühingu poolt korraldatud üritusel.

3.5 Ühingust väljaarvamise otsustab ühingu juhatus, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

3.6 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.

IV ÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Ühingu liikmel on õigus: osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul ja ühingu poolt korraldavatest üritustest;

4.1.2 olla valitud juhatuse ja muude organite liikmeks;

4.1.3 saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;

4.2 Ühingu liige on kohustatud:

4.2.1 järgima käesoleva põhikirja nõudeid ja ühingu organite, juhatuse ja üldkoosolekute otsuseid;

4.2.2 käituma eetiliselt ja ühingu eesmärgist lähtuvalt.

V ÜLDKOOSOLEK

5.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

5.2 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud mõne teise organi pädevusse.

5.3 Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.3.1 põhikirja muutmine;

5.3.2 eesmärkide muutmine;

5.3.3 juhatuse liikmete valimine;

5.3.4 juhatuse või liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;

5.3.5 juhatuse liikmete töö tasustamise korra kinnitamine;

5.3.6 ühingu eelarve ning majandusaasta tulemuste kinnitamine;

5.3.7 ühingu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine.

5.4 Üldkoosolek toimub korralisena mitte vähem kui 1 kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus, teatades üldkoosoleku toimumisest ning selle päevakorrast teavitab juhatus kirjalikult kõiki liikmeid vähemalt 30 päeva ette.

5.5 Küsimusi, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik ühingu liikmed või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole ühingu liikmetest.

5.6 Üldkoosolek kutsutakse kokku erakorralisena, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest, samuti kui seda nõuavad ühingu huvid.

5.7 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 20% ühingu liikmetest.

5.8 Üldkoosoleku otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.

5.9 Üldkoosolek otsustab 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete häälteenamusega:

5.9.1 põhikirja muutmise;

5.9.2 ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise;

5.9.3 ühingu liikme vastuvõtmise.

5.10 Igal ühingu täisliikmel on üks hääl. Üldkoosolekul võib Ühingu liige kirjalikult volitada teist Ühingu liiget tema eest hääletama.

5.11 Ühingu liige võib koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude kohta anda oma hääle elektrooniliste vahendite abil enne koosolekut või koosoleku kestel. Elektrooniline hääletamine peab toimuma elektrooniliselt ning samas unikaalsel ja võltsimatul viisil, mis tähendab, et liikme hääl/tahteavaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Elektrooniliselt hääletanud liige loetakse koosolekul osalevaks.

5.12 Liikmete üldkoosoleku kohta peetakse protokolli.

VI JUHATUS

6.1 Ühingut juhib ja esindab juhatus. Juhatuses on 1 (üks) kuni 2 (kaks) liiget.

6.2 Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 5 aastaks.

6.3 Juhatuse koosolek kutsutakse kokku juhatuse esimehe, juhatuse liikme või üldkoosoleku nõudmisel.

6.4 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolt häälteenamusega. Juhatuse koosoleku kohta peetakse protokolli.

6.5 Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata. Otsuse kavand saadetakse elektroonselt kõikidele juhatuse liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul juhatuse liige peab esitama oma seisukoha. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas elektroonselt üle poole juhatuse liikmetest. Elektroonse hääletamise tulemustest teavitatakse kõiki juhatuse liikmeid.

7. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

a) ühingu igapäevategevuse korraldamine;

b) ühingu liikmete arvestuse pidamine;

c) ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

d) majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

e) ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

VII ÜHINGU VARA

7.1 Ühingu vara moodustub:

7.1.1 vabatahtlikest annetustest ja eraldistest;

7.1.2 publikatsioonide müügist;

7.1.3 põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate tasuliste ürituste korraldamisest;

7.1.4 muudest seadusega lubatud laekumistest.

7.2 Ühingu vara ei kuulu Ühingu tegevuse ajal jagamisele Ühingu liikmete vahel.

7.3 Ühingu lõpetamisel jaotatakse allesjäänud vara vastavalt üldkoosoleku otsusele.

VIII ÜHINGU LÕPETAMINE

8.1 Ühingu lõpetamine toimub Mittetulundusühingute seaduse ptk 5. alusel.

20.04.2020, Tallinn